Żyrafki- zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na wrzesień

ŻYRAFKI
BLOKI TEMATYCZNE

TO JESTEM JA .OD 1.09.2020 R DO 4.09
MOJA GRUPA – OD 7.09DO 11.09.2020 R
MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA – 14.09.DO 18.09.2020 R
IDZIE JESIEŃ PRZEZ LAS, PARK -21.09.DO 25.09.2020 R

CELE OGÓLNE

Wyróżnianie i nazywanie części ubioru, dostrzeganie różnic w ubiorze ludzi;
• Przestrzeganie norm i zachowań regulujących współżycie w grupie
• Uczestniczenie w zabawach i ćwiczeniach;
• Coraz sprawniejsze obsługiwanie siebie;
• Podejmowanie działań na rzecz grupy-utrzymywanie porządku wśród zabawek;
• Używanie form grzecznościowych;
• Dostrzeganie piękna przyrody w różnych porach roku
• Obserwacja opadów (deszcz), słuchanie informacji o ich znaczeniu;
• Budowanie z klocków różnego rodzaju i wielkości;
• Próby porządkowania i klasyfikowania znanych przedmiotów;
• Koncentrowanie uwagi na dźwięku;
• Słuchanie literatury dziecięcej;
• Wypowiadanie się na temat obrazka, utworów literackich, przedmiotów;
• Aktywny udział w ćwiczeniach oddechowych, słuchowych, artykulacyjnych;
• Posługiwanie się umiejętnością liczenia w zakresie indywidualnych możliwości dziecka;
• Uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych;
• Słuchanie różnorodnej muzyki;
• Znajomość podstawowych barw
• Ostrożne zachowanie się w zabawie, nie wyrządzanie szkody sobie i innym;
• Ubieranie się w zależności od warunków atmosferycznych;
PRAWA DZIECI: prawo do zabawy , opieki i miłości.