STATUT PM 46

 

 

S T A T U T

Przedszkola Miejskiego Nr 46

w Sosnowcu

 

  Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1. Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Miejskie Nr 46 w Sosnowcu

2. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2021 poz. 182)

3. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola Nr 46 w Sosnowcu;

4. Dyrektorze i Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć organy działające w Przedszkolu nr 46 w Sosnowcu

5. Wychowankach – należy przez to rozumieć wychowanków Przedszkola Nr 46 w Sosnowcu;

6. Rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka;

7. Opiekun oddziału – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece powierzono jeden z oddziałów w Przedszkolu Nr 46 w Sosnowcu;

8. Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Sosnowiec;

9. Organie sprawującemu nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Śląskiego Kuratora Oświaty.

 

§2

Organizacja pracy Przedszkola

§2a

 

1. Przedszkole Nr 46 w Sosnowcu jest przedszkolem publicznym w rozumieniu ustawy.

2. Siedziba Przedszkola znajduje się przy ul. Koszalińskiej 55 w Sosnowcu.

3. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Sosnowiec.

4. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Śląski Kurator Oświaty.

5. Przedszkole używa nazwy: Przedszkole Miejskie Nr 46 w Sosnowcu.

§2b

1. Czas pracy przedszkola w ciągu dnia i w ciągu roku dostosowany jest do istotnych potrzeb  w zakresie opieki i wychowania dzieci, wyrażanych przez rodziców w formularzach zgłoszeń,   po akceptacji przez organ prowadzący.

2.  Przedszkole otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 06.00 do17.00

1) planowane spóźnienia dziecka rodzice powinni zgłaszać osobiście w dniu poprzedzającym spóźnienie lub telefonicznie do godziny 8.30.

3.Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora przedszkola do 30 kwietnia i zatwierdzony do 25 maja przez organ prowadzący po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.

4. Liczba miejsc w przedszkolu wynosi 125

5. Przedszkole pracuje w godzinach zatwierdzonych przez organ prowadzący na dany rok szkolny   w arkuszu organizacyjnym

6. Dzienny czas pracy Przedszkola wynosi 11 godzin, z czego 5 godzin przeznaczone jest  na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

7.  Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka, realizowane jest w godzinach od 8.00 do 13.00

8. Przedszkole pracuje 12 miesięcy w roku. Przerwa wakacyjna ustalana jest co roku w arkuszu organizacyjnym przedszkola.

9. Przedszkole może pełnić dyżur w miesiącach wakacyjnych zgodnie z ustaleniami organu  prowadzącego.  Zgłoszenie dziecka na dyżur powinno być podane do przedszkola macierzystego do 30 maja.

Rozdział 2

Cele i zadania Przedszkola

§ 3

1. Cele przedszkola realizowane są przez:

 

1)      wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji;

2)     budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym,   co jest dobre a co złe;

3)     kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie
w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4)     rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi  i dorosłymi;

5)     stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6)     troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych ;

7)     budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8)     wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9)     kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej
i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10)  zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które   są ważne  w edukacji szkolnej:

11)  umożliwienie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej;

12)  organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, jeżeli takie zostaną zakwalifikowane  do przedszkola

                                                                         § 4             

1.  Zadania przedszkola realizowane są przez:

1)     wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez fachową organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w czterech obszarach rozwojowych dziecka: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym;

2)     wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom  integracji sensorycznej i umiejętności korzystania  z rozwijających się procesów poznawczych;

3)     zapewnienie prawidłowej organizacji  warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwiają im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

4)     organizowanie zajęć, zabaw i odpoczynku z wykorzystaniem treści adekwatnych do poziomu rozwoju dzieci, ich możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnego, naturalnego tempa rozwoju, wspierających indywidualność lub oryginalność dziecka, wzmacniających  poczucie wartości oraz potrzebę uczestnictwa w grupie;

5)     organizowanie zajęć rozwijających nawyki i zachowania prowadzące do samodzielności, dbania
o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo;

6)     organizowanie zajęć z wykorzystaniem treści adekwatnych do intelektualnych możliwości
i oczekiwań rozwojowych dzieci, prowadzących do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz zdrowia psychicznego;

7)     organizowanie zajęć budujących wrażliwość,  w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, otoczenia, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, sztuk plastycznych;

8)     organizowanie zajęć pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, rozwijających wrażliwość i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju dziecka;

9)     organizowanie zajęć umożliwiających samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

10)  organizowanie zajęć prowadzących do poznania norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby w otoczeniu dziecka oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

11)  systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe, wynikające się z nagłego pojawienia się w otoczeniu dziecka sytuacji lub zagrożeń,  w tym zagrożeń cywilizacyjnych, takich jak patologiczne zjawiska społeczne, psychologiczna ingerencja mediów  w rozwój dziecka, nieodpowiedzialne korzystanie z technologii, ubezwłasnowolnienie reklamą, moda, katastrofy, zdarzenia traumatyczne;

12)  systematyczne wspieranie i rozwijanie mechanizmów uczenia się prowadzące do osiągnięcia przez dziecko poziomu rozwoju umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
§ 5

1.      Cele i zadania Przedszkola realizowane są podczas zajęć grupowych i indywidualnej pracy
z dzieckiem poprzez:

1)     właściwą organizację procesu nauczania z dostosowaniem pomocy dydaktycznych, treści, metod
 i form pracy do możliwości psychofizycznych dzieci;

2)     umożliwienie korzystania z opieki i pomocy psychologiczno- pedagogicznej;

3)     organizowanie nauki religii zgodnie z odrębnymi przepisami;

4)     organizację zajęć dodatkowych;

5)     organizację zajęć indywidualnych lub w zespołach dla dzieci wymagających pracy wyrównawczej oraz wspieranie dzieci uzdolnionych;

6)     stały kontakt z rodzicami, prowadzenie zajęć otwartych, warsztatów, prelekcji, konsultacji;

7)     prowadzenie przez nauczycieli działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dzieci.

2.      Sposób realizacji zadań Przedszkola uwzględnia również:

1)     wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka;

2)     wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowania go do nauki w szkole oraz rodzaje         i stopnie niepełnosprawności w przypadku dzieci niepełnosprawnych

 

 

§ 6

1.      Świadczenia udzielane w Przedszkolu – w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego – obejmują organizację i prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych wspierających prawidłowy rozwój dziecka, a w szczególności:

1)     działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniające mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza nim;

2)     działania korekcyjno- kompensacyjne, umożliwiające dziecku osiągnięcie dojrzałości szkolnej;

3)     zajęcia logopedyczne indywidualne i grupowe;

4)     zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci z opinią lub orzeczeniem;

5)     działania przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych;

6)     działania umożliwiające nauczycielom realizację programów własnych koncepcji poszerzających podstawę programową;

7)     gry i zabawy wspomagające rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka, usprawniające i korygujące wady wymowy dziecka , rozwijające zainteresowanie dziecka otaczającym go światem oraz umożliwiające właściwy rozwój emocjonalny i społeczny.

2.      Szczegółowe zadania Przedszkola i sposób ich realizacji określa się w Koncepcji Pracy Przedszkola i Rocznym Planie Przedszkola.

                                                                   § 7

1.      W ramach posiadanych możliwości Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:

1)     diagnozowanie środowiska dzieci;

2)     rozwijanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwienie ich zaspokajania;

3)     rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i terapii dziecka;

4)     prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia;

5)     umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

6)     udzielanie wsparcia dziecku jego rodzinie w tym dziecku  uzdolnionemu;

7)     badanie dojrzałości szkolnej dziecka;

2. Zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane są we współpracy
z rodzicami, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi, nauczycielami, logopedą i innymi współpracownikami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny.

 

 

 

Rozdział 3

Opieka nad dziećmi

§ 8

 

1. Sprawowanie opieki nad dzieckiem w Przedszkolu odbywa się poprzez:

1)     poznanie i przestrzeganie przez dzieci zasad bezpieczeństwa na terenie Przedszkola i poza nim
z uwzględnieniem elementarnych zasad bezpieczeństwa poruszania się po drogach publicznych;

2)     wyrabianie właściwych nawyków związanych z ochroną zdrowia, higieną osobistą i kulturą zachowania na co dzień;

3)     poznawanie i przestrzeganie przez dzieci zasad ochrony przyrody i kształtowanie postaw proekologicznych wobec środowiska, w którym żyjemy;

4)     wdrażanie do samoobsługi, rozwijanie samodzielności w myśleniu i działaniu, uczenie samokontroli;

5)     rozwijanie ekspresji i sprawności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenie ruchowe organizowane na świeżym powietrzu i w pomieszczeniach Przedszkola;

6)     umożliwienie dzieciom codziennego wyjścia na świeże powietrze, zgodnie z warunkami
i sposobami realizacji zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;

§ 9

1.      Przy przyprowadzaniu dzieci do Przedszkola stosuje się następujące zasady:

1)     rodzice dziecka zobowiązani są do przyprowadzania dziecka do godziny 8:30;

2)      rodzice  są zobowiązani wprowadzić dziecko do budynku przedszkolnego, przygotowują  dziecko    w szatni do pobytu w Przedszkolu, a następnie przekazują je pod opiekę nauczycielowi lub pracownikowi obsługi pełniącemu dyżur w szatni;

3)     podczas schodzenia i rozchodzenia się dzieci pełniąca dyżur osoba, ma obowiązek zarejestrować  godzinę przyjścia i wyjścia dziecka; rejestracja pobytu dziecka w przedszkolu może odbywać się  za pomocą urządzeń rejestrujących;

4)     rodzice składają pisemne upoważnienie dotyczące osób wskazanych do odbioru dziecka
z Przedszkola (upoważnienie powinno zawierać pełne dane, w tym numer i serię dowodu osobistego osoby odbierającej);

5)     pracownicy Przedszkola nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego poza terenem Przedszkola, tj., przed budynkiem, w ogrodzie, w szatni.

2.      Do Przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych:

1)     nie przyjmuje się dzieci z objawami chorobowymi (silny katar, uciążliwy kaszel, ból brzucha, wymioty, podwyższona temperatura lub inne niepokojące objawy);

2)     stan zdrowia dziecka przyprowadzanego do Przedszkola nie może zagrażać bezpieczeństwu fizycznemu dziecka oraz innym osobom przebywającym w jego otoczeniu;

3)     w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych nauczyciel podejmuje kontakt z rodzicami
w celu odebrania dziecka z Przedszkola;

4)     powiadomieni Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z Przedszkola.

3.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroby przewlekłe) na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) mogą być dziecku podawane leki;

4.      W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 3, rodzice zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego określającego nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania oraz  okres leczenia;

5.      W Przedszkolu nie wykonuje się żadnych zabiegów lekarskich, poza udzieleniem pomocy
w nagłych wypadkach;

6.      W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia dziecka, Przedszkole wzywa pogotowie ratunkowe
i powiadamia rodziców;

7.      Do czasu przybycia rodziców  dziecko przebywa pod opieką lekarza pogotowia i pracownika Przedszkola (nauczyciel lub Dyrektor)

§ 10

1.      Rodzice dziecka są zobowiązani do odbierania dziecka do godziny 17.00;

 Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez inną osobę upoważnioną przez rodziców zapewniającą mu pełne bezpieczeństwo w tym celu rodzice składają pisemne upoważnienie dotyczące osób wskazanych do odbioru dziecka z Przedszkola (upoważnienie powinno zawierać pełne dane, w tym numer i serię dowodu osobistego osoby odbierającej); Upoważnienie może zostać zmienione lub odwołane w każdym czasie.

2.      Rodzic/ opiekun każdorazowo potwierdza własnoręcznym podpisem odbiór dziecka z przedszkola.

3.      W przypadku zamiaru odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko zobowiązane są do poinformowania o nim nauczyciela oraz podpisania listy odbioru dziecka.

4.      Jeśli rodzice zdecydują, aby dziecko przyprowadzała i odbierała z Przedszkola inna upoważniona przez nich osoba zapewniająca mu pełne bezpieczeństwo, zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia woli w tym zakresie, zawierającego m.in. dane osoby upoważnionej.

5.      Nauczyciel lub inny pracownik Przedszkola przekazujący dziecko osobie upoważnionej, zobowiązany jest do przestrzegania zapisów zawartych w upoważnieniu oraz procedurach dotyczących odbioru dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 46 w Sosnowcu.

§ 11

1.      Odebranie dziecka przez rodziców lub osobę upoważnioną po wyznaczonym czasie, nauczyciel zobowiązany jest do poinformowania o tym Dyrektora Przedszkola.

2.      W przypadku, gdy sytuacja,   nie ma charakteru sporadycznego, Przedszkole podejmuje działania interwencyjne włącznie z powiadomieniem rodziców o wystąpieniu z wnioskiem do sądu rodzinnego i nieletnich o zbadanie sytuacji rodzinnej wychowanka Przedszkola.

3.      W sytuacji, gdy dziecko nie zostało odebrane z Przedszkola w wyznaczonym czasie, nauczyciel podejmuje następujące działania:

1)     kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka;

2)     w przypadku braku kontaktu telefonicznego z rodzicami przez okres jednej godziny oczekuje
z dzieckiem na rodziców lub upoważnioną do odbioru dziecka osobę;

3)     jeżeli w tym czasie rodzice lub upoważniona do odbioru dziecka osoba nie zgłoszą się po dziecko, nauczyciel powiadamia Dyrektora Przedszkola, Policję.

4.      Dziecko nie wydaje się rodzicom lub upoważnionej osobie, pozostającej pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.

5.      Przedszkole ma prawo odmówić rodzicowi, wobec którego sąd wydał orzeczenie o ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej, odebranie dziecka z Przedszkola.                                                      

                                                                   § 12

1. Przedszkole zapewnia dziecku bezpieczeństwo poprzez:

1)     umieszczenie planów ewakuacji Przedszkola w widocznym miejscu, w sposób zapewniający łatwy do nich dostęp oraz ogrodzenie terenu Przedszkola;

2)     przeprowadzanie prac remontowych, naprawczych i instalacyjnych w pomieszczeniach Przedszkola pod nieobecność dzieci w tychże pomieszczeniach;

3)     zapewnienie na terenie Przedszkola właściwego oświetlenia, równą nawierzchnię dróg i przejść oraz instalacji do odprowadzania ścieków i wody deszczowej, zakrycie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień odpowiednimi pokrywami lub trwałe zabezpieczenie w inny sposób;

4)     oczyszczanie w okresie zimowym dojść do  Przedszkola ze śniegu i lodu;

5)     utrzymywanie urządzeń higieniczno-sanitarnych  w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej;

6)     zapewnienie w pomieszczeniach Przedszkola  właściwego oświetlenia, wentylacji i ogrzewania;

7)     dostosowanie sprzętu, z którego korzystają dzieci, do wymagań ergonomii;

8)     utrzymywanie kuchni i zaplecza kuchennego w czystości, a ich wyposażenie we właściwym stanie technicznym zapewniającym bezpieczne używanie;

9)     wietrzenie pomieszczeń w czasie przerwy w zajęciach przeprowadzanych z dziećmi, a w razie potrzeby także w czasie zajęć;

10)  zapewnienie opieki podczas zajęć prowadzonych przez Przedszkole;

11)  zapewnienie w pomieszczeniach Przedszkola temperatury, co najmniej 18°;

12)  wyposażenie Przedszkola w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją
o zasadach jej udzielania;

13)  zapewnienie dzieciom odpowiedniej liczby nauczycieli oraz właściwego sposobu zorganizowania im opieki podczas wyjść i wycieczek poza teren Przedszkola, z zastrzeżeniem niedopuszczalnego realizowania wycieczek podczas burz, śnieżyc i gołoledzi;

14)  zapewnienie opieki dziecku uległemu wypadkowi, sprowadzenia fachowej pomocy medycznej oraz udzielania pierwszej pomocy;

15)  respektowanie bezwzględnego zakazu podawania leków dziecku na terenie Przedszkola bez obecności rodzica.

 

 

 

Rozdział 4

Formy współdziałania z rodzicami

§ 13

 

1.      Przedszkole oferuje rodzicom następujące formy współdziałania:

1)     konsultacje z Dyrektorem;

2)     konsultacje z nauczycielami w poszczególnych grupach wg odrębnego harmonogramu- godziny dostępności,

3)     konsultacje logopedyczne;

4)     zebrania ogólne i oddziałowe  organizowane co najmniej trzy razy w roku szkolnym;

5)     dni otwarte;

6)     zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców;

7)     warsztaty dla rodziców z udziałem dzieci –  w zależności od potrzeb, pogadanki w zakresie zagadnień interesujących rodziców, rozwiązywania problemów wychowawczych; 

8)     kontakty indywidualne ,grupowe z nauczycielem i dyrektorem;

9)     zajęcia otwarte dla rodziców;

10)  spotkania okolicznościowe z okazji uroczystości przedszkolnych;

11)  wycieczki;

12)  kącik dla rodziców.

13)  strona internetowa przedszkola, poczta elektroniczna;

14)  zasięganie opinii: ankiety, kwestionariusze, sondaże.

 

2.      Rodzice mają możliwość otrzymania informacji o dziecku w godzinach pracy Przedszkola
w sposób bezpośredni lub telefoniczny (nie zaburzający pracy nauczyciela podczas godzin wychowawczo dydaktycznych ) oraz podczas spotkań z nauczycielami oddziału.

§ 14

1. Zakres zadań Przedszkola związanych ze współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania
i nauczania dzieci obejmuje:

1)     uzgodnienie celów oraz sposobów współpracy nauczycieli i rodziców;

2)     rozpoznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka;

3)     zapewnienie opieki każdemu wychowankowi poprzez dostosowanie metod
i sposobów oddziaływań odpowiednio do jego wieku, możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska;

4)     ustalenie w uzgodnieniu  z rodzicami określonych  form oddziaływań wychowawczych;

5)     udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

6)     zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;

7)     przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju  w formie uzgodnionej      z rodzicami;

8)     opracowanie harmonogramu całorocznych spotkań nauczycieli oddziału w porozumieniu
z rodzicami;

9)     angażowanie rodziców w działalność Przedszkola.

§ 15

1.      Dyrektor Przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli
w zależności od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców.

2.      W celu zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do Przedszkola.

3.      Zmiana nauczyciela opiekującego się danym oddziałem może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach z inicjatywy Dyrektora Przedszkola lub na umotywowany wniosek rodziców lub z innych uzasadnionych przyczyn.

4.      Informacje o sposobie załatwienia wniosku, o którym mowa w ust.3, Dyrektor Przedszkola przekazuje rodzicom w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Rozdział 5

Organy Przedszkola

§ 16

 

Organami Przedszkola są:

1)     Dyrektor Przedszkola;

2)     Wicedyrektor

3)     Rada Pedagogiczna;

4)     Rada Rodziców.

§ 17

1.      Kompetencje Dyrektora Przedszkola obejmują w szczególności:

1)     kierowanie działalnością Przedszkola i reprezentowanie go na zewnątrz;

2)     sprawowanie nadzoru pedagogicznego  zgodnie z odrębnymi przepisami;

3)     sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie im warunków zgodnych z celami statutowymi Przedszkola,  w tym:

a)     organizowanie  indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach;            

b)     udzielanie zezwolenia na spełnianie  rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, w trybie odrębnych przepisów;

4)     realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej oraz  Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;

5)     dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Przedszkola;

6)     organizowanie administracyjnej, w tym finansowe i gospodarczej obsługi Przedszkola;

7)     współdziałanie ze szkołami oraz zakładami kształcenia nauczycieli przy organizacji praktyk pedagogicznych odbywanych w Przedszkolu;

8)     organizowanie i przeprowadzanie rekrutacji dzieci do Przedszkola;

9)     dokonywanie w drodze decyzji administracyjnej skreślenia  wychowanka z listy wychowanków Przedszkola w przypadkach określonych w § 44 ust.1 niniejszego Statutu;

10)  zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami;

11)  przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i pozostałym pracownikom Przedszkola;

12)  występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

13)  dokonywanie oceny pracy nauczyciela;

14)  zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;

15)  stwarza warunki do realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.

16)  wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

 

2.      Dyrektor Przedszkola:

1)     w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców;

2)     stwarza warunki bezpiecznego pobytu dzieciom oraz pracownikom Przedszkola;

3)     inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie podnoszenia jakości pracy Przedszkola oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego;

4)     przedstawia Padzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola;

5)     jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej Przedszkola.

3.      Dyrektor Przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i  przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz innej dokumentacji kancelaryjno- archiwalnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.      Wicedyrektor przedszkola;

1)   w przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go wicedyrektor

2)   wicedyrektor wykonuje zadania zgodnie z ustalonym zakresem obowiązków  

3)   w przypadku nieobecności dyrektora i wicedyrektora zastępuje go inny nauczyciel wyznaczony   

       przez organ prowadzący                                        

 

§ 18

1.      W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Przedszkola
w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.

2.      Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)     zatwierdzanie planów pracy Przedszkola;

2)     podejmowanie uchwał  w sprawie  eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu;

3)     ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego w Przedszkolu;

4)     przygotowanie projektu nowego statutu albo projektu zmian statutu i uchwalanie projektu;

5)     wystąpienie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora Przedszkola;

6)     ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Przedszkola;

7)     podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dzieci z listy wychowanków Przedszkola.

3.      Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)     organizację pracy Przedszkola (arkusz organizacji Przedszkola na dany rok szkolny),

2)     projekt planu finansowego Przedszkola;

3)     wnioski Dyrektora Przedszkola o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4)     propozycje Dyrektora Przedszkola o przyznanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczych, dydaktycznych
i opiekuńczych;

5)     dopuszczenie do użytku w Przedszkolu zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego.

4.      Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.

5.      Tryb podejmowania uchwał odbywa się w drodze głosowania jawnego lub tajnego, jeżeli dotyczy spraw osobowych.

6.      Osoby biorące udział w zebraniach Rady Pedagogicznej zobowiązane są do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach, które mogą naruszyć dobro osobiste  dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.

7.      Strukturę Rady Pedagogicznej, jej zadania, procedurę przygotowywania i uchwalania decyzji          oraz stanowisk przez Radę Pedagogiczną, ramowy plan zebrań, ramowy porządek zebrania oraz sposób protokołowania zebrań określa Regulamin Rady Pedagogicznej.

§ 19

1.      W Przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców wychowanków.

2.      Członkowie Rady Rodziców wybierani są co roku podczas zebrań oddziałów, po jednym przedstawicielu rad oddziałowych.

3.      Rada Rodziców wykonuje swoje zadania zgodnie z uchwalonym przez siebie Regulaminem Rady Rodziców. Regulamin określa strukturę i tryb pracy Rady, tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz ich przedstawicieli do Rady Rodziców.

§  20

Do najważniejszych kompetencji Rady Rodziców należą:

1)  kompetencje stanowiące:

a) wybór 2 przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora przedszkola,

b uchwalanie regulaminu swojej działalności.

2) kompetencje opiniodawcze:

a) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora przedszkola,

b) opiniowanie oceny pracy nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy

c) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola,

3) kompetencje wnioskodawcze:

a) występowanie z wnioskiem o dokonanie oceny pracy nauczyciela

1. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej, Dyrektora Przedszkola, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Przedszkola.

§ 21

1.      Organy Przedszkola mają prawo do działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.

2.      Organy Przedszkola są zobowiązane do współdziałania w zakresie planowania i realizacji celów
i zadań Przedszkola.

3.      Współdziałanie organów Przedszkola obywa się według następujących zasad:

1)     zasady pozytywnej motywacji;

2)     zasady partnerstwa;

3)     zasady wielostronnego przepływu informacji;

4)     zasady aktywnej i systematycznej współpracy;

5)     zasady rozwiązywania sporów w drodze mediacji.

4.      Koordynatorem współdziałania organów jest Dyrektor Przedszkola.

5.      Współdziałanie organów Przedszkola obejmuje w szczególności:

1)     zapewnienie możliwości wykonywania kompetencji określonych w przepisach prawa i w statucie Przedszkola poprzez:

a)     udzielanie pomocy organizacyjnej i obsługi administracyjnej;

b)     organizację zebrań przedstawicieli organów Przedszkola;

c)      możliwość występowania z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw Przedszkola;

d)     rozpatrywanie wniosków i opinii na zebraniach organów;

2)     opiniowanie lub uzgadnianie podejmowanych działań w przypadkach określonych przepisami prawa, niniejszym Statutem i regulaminami poszczególnych organów;

3)     bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach poprzez:

a)     uczestnictwo przedstawicieli organu w zebraniach innych organów;

b)     kontakty indywidualne przewodniczących organów.

6.      Formy, sposoby i terminy komunikowania się organów Przedszkola ustala Dyrektor Przedszkola.

§ 22

1. Organy między sobą ustalają formy rozstrzygania sporów poprzez:

1)     dopuszczenie możliwości powołania komisji, w której skład wchodzi mediator zaakceptowany przez strony sporu;

2)     komisja, o której mowa po zapoznaniu się z istotą sprawy ma prawo do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego według ustalonych przez siebie zasad;

3)     rozstrzygnięcia komisji są wiążące dla stron sporu;

4)     w przypadku wyczerpania możliwości rozwiązania sporu na terenie przedszkola każda ze stron ma prawo odwołać się do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny,
w zależności od właściwości rzeczowej przedmiotu sporu. 

 

Rozdział 6

Organizacja pracy Przedszkola

§ 23

 

1.      Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.

2.      Liczba dzieci w oddziale wynosi 25.

3.      Dzienny czas pracy Przedszkola ustala organ prowadzący .

4.      Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

5.      Godzina  zajęć nauczania, wychowania i opieki w Przedszkolu trwa 60 minut.

6.      Czas trwania zajęć prowadzonych w Przedszkolu,  w tym zajęć religii i zajęć rewalidacyjnych, dostosowuje się do możliwości rozwojowych dzieci:

1)     z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut;

2)     z dziećmi w wieku 5- 6 lat – około 30 minut.

7.      Do realizacji zadań statutowych Przedszkole posiada:

1)     5 sal zabaw

2)     ogród przedszkolny.

8.      Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne przepisy.

9.      Dodatkowe informacje o organizacji pracy Przedszkola umieszczone są w szczegółowym rozkładzie dnia każdego oddziału na dany rok szkolny.

10.   W Przedszkolu organizuje się zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka.

                                                                        § 24 

1.      Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora Przedszkola, zaopiniowany przez Radę  Pedagogiczną, związki zawodowe, organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Arkusz zatwierdza organ prowadzący.

2.      Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na wniosek Dyrektora i Rady Pedagogicznej.

§ 25

1.      Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad  ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju rodziców.

2.      Ramowy rozkład dnia zawiera:

1)     godziny pracy Przedszkola;

2)     godziny pracy poszczególnych oddziałów;

3)     godziny posiłków;

4)     harmonogram zajęć dodatkowych organizowanych w ramach środków finansowych Przedszkola, (w tym religii oraz obowiązkowej, bezpłatnej nauki języka obcego)

3.      Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają dla swojego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

4.      Rozkład dnia oddziału uwzględnia:

1)     propozycje czasowe między formami proponowanymi przez nauczyciela, swobodną zabawą dziecka;

2)     potrzebę odpoczynku w zależności od wieku dziecka;

3)     potrzebę codziennego przebywania na powietrzu w zależności od pogody;

4)     godziny posiłków

5.      Świadczenia udzielane w przedszkolu w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach,  realizowane są bezpłatnie w wymiarze
5 godzin dziennie, w godzinach 08.00- 13.00, na zasadach określonych w statucie Przedszkola.

6.      Świadczenia udzielane w Przedszkolu w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego podlegają opłacie w  wysokości określonej w ustawie
o systemie oświaty.

 

Rozdział 7

Zasady odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu

§ 26

1.      Zasady odpłatności rodziców za pobyt dziecka w Przedszkolu i korzystanie z wyżywienia  reguluje Uchwała Rady Gminy Sosnowiec, którą podaje się do wiadomości rodzicom.

2.      W Przedszkolu  zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin.

3.      Opłata za godzinę przekraczającą wymiar 5  godzin wynosi 1 zł.

4.      Warunki korzystania z wyżywienia w Przedszkolu, w tym wysokość opłat za posiłki ustala Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

5.      Czas pobytu dziecka w Przedszkolu określają rodzice w zawartej Umowie cywilno – prawnej
z Dyrektorem.

 

§ 27

1.      Opłata za wyżywienie i liczbę godzin płatnych zajęć wnosi się do 10-go dnia każdego miesiąca, którego należność dotyczy i rozlicza  zgodnie z zasadami księgowości do 10-go następnego miesiąca. W przypadku, gdy dzień ten jest ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień płatności uważa się najbliższy dzień powszedni.

2.      Nieterminowe uiszczanie opłat powoduje naliczanie ustawowych odsetek zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.      Odpłatność za Przedszkole dokonywana jest zgodnie z zawartą umową o świadczenie usług przez przedszkole.

4.      Za dni nieobecności dziecka w Przedszkolu przysługuje odpis / zwrot/ stawki żywieniowej. Osobą odpowiedzialną za wyliczenie dni i płatnych godzin jest intendent a nauczyciel danego oddziału za właściwe naliczenie pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu (dni obecności   i nieobecności dziecka). Osobą odpowiedzialną za ustalenie wysokości kwoty do odpisu jest intendent. Odpisu dokonuje się w miesiącu następnym.

5.      Rezygnację z Przedszkola lub korzystania z posiłków rodzice składają na piśmie  
u Dyrektora Przedszkola , wicedyrektora lub intendenta.

 

Rozdział 8

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

§ 28

1.      W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi

2.      Nauczycieli oraz pracowników, zatrudnia i zwalnia z zachowaniem odrębnych przepisów Dyrektor Przedszkola.

3.      Pracownicy pedagogiczni oraz pozostali pracownicy Przedszkola są zatrudniani według potrzeb na podstawie zatwierdzonego na dany rok szkolny arkusza organizacyjnego.

4.      Szczegółowe zadania pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi określa Dyrektor Przedszkola w zakresach czynności.

                                                                                § 29

1.      Do zadań nauczycieli związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole należy w szczególności:

1)     sprawowanie bezpośredniej opieki nad powierzonymi dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza jego terenem;

2)     systematyczne kontrolowanie miejsc, w których prowadzone są zajęcia;

3)     powiadamianie o uszkodzonych salach lub sprzętach;

4)     kontrola obecności dzieci na zajęciach;

5)     powiadomienie Dyrektora Przedszkola o wypadku dziecka;

6)     organizowanie wycieczek i spacerów zgodnie z obowiązującym w Przedszkolu  Regulaminem wycieczek i spacerów.

2.      Do zadań nauczyciela wychowawcy należy:

1)    Nauczyciele- wychowawcy prowadzący daną grupę przedszkolną zobowiązani są do ścisłej 

 współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

2)       Udziału w wycieczkach;

3)       Rzetelnego i systematycznego oraz  zgodnego z obowiązującymi przepisami prowadzenia następującej dokumentacji :

a.  dziennik zajęć przedszkola,

b.  arkusze obserwacji, diagnozy dzieci

c.  dokumentacji potwierdzającej współpracę z rodzicami,

d. podsumowań pracy wychowawczo dydaktycznej

3.      Do zadań nauczyciela w trakcie pracy zdalnej należą:

1)     opracowywanie tygodniowych rozkładów materiału, który pozwoli na realizację podstawy programowej, uwzględniając opracowane przez nauczycieli miesięczne plany pracy

2)     codzienne publikowanie na stronie internetowej propozycji dla rodziców  do pracy z dziećmi           w domu, biorąc pod uwagę równomierne obciążenie dziecka zadaniami w danym dniu.

3)     realizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w ramach obowiązującego ich dotychczas tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio          z dziećmi albo na ich rzecz.

4)     Dopuszcza się indywidualne kontakty nauczycieli z rodzicami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

4.      Nauczycieli w wykonywaniu zadań, wspomagają pracownicy obsługi Przedszkola.

 

 

§ 30

1. Zakres zadań nauczycieli związanych ze współdziałaniem z rodzicami  w sprawach wychowania
i nauczania dzieci obejmuje:

1)     uzgodnienie celów oraz sposobów współpracy nauczycieli i rodziców;

2)     rozpoznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka;

3)     zapewnienie indywidualnej opieki każdemu wychowankowi poprzez dostosowanie metod
i sposobów oddziaływań odpowiednio do jego wieku, możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska;

4)     ustalenie w porozumieniu z rodzicami określonych form oddziaływań wychowawczych;

5)     udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

6)     zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;

7)     przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju w formie zaproponowanej przez rodzica;

8)     angażowanie rodziców w działalność Przedszkola.

§ 31

Realizując zakres zadań nauczyciel ma obowiązek w szczególności:

1) kierować się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej dziecka w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

2) przedstawić Dyrektorowi program wychowania przedszkolnego w celu dopuszczenia tego programu do użytku w przedszkolu;

3) realizować zadania zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;

4) podejmować działania wychowawcze i profilaktyczne, które eliminują zagrożenia oraz wzmacniają właściwe zachowania dzieci;

5) planować pracę z dziećmi w oparciu o dopuszczony do użytku w przedszkolu program wychowania przedszkolnego;

6) prowadzić obserwację pedagogiczną każdego dziecka w przedszkolu i dokumentować tą obserwację;

7) stosować metody pracy dostosowane do potrzeb dzieci i grupy wiekowej;

8) prowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna)                          z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w który dziecko rozpoczyna naukę w szkole;

9) przygotować informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej na podstawie dokumentacji obserwacji i przekazać rodzicom dziecka do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej;

10) współpracować z rodzicami dzieci i rozpoznawać ich środowisko rodzinne;

11) aktywnie uczestniczyć w życiu przedszkola, w zebraniach rady pedagogicznej i w pracach zespołów zadaniowych powołanych przez Dyrektora placówki;

12) rozpoznawać indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci;

13) określać mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia dzieci;

14) rozpoznawać przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola;

15) podejmować działania sprzyjające rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

16) nie ujawniać spraw poruszanych na zebraniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników placówki;

17) punktualne przychodzić do pracy i zaznaczać ten fakt w dzienniku zajęć przedszkola.

18) systematyczne doskonalenie swoich kompetencji zawodowych oraz podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych do zajmowania stanowiska nauczyciela w Przedszkolu, które określają odrębne przepisy;

19) dbałość o estetykę pomieszczeń;

20) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja postanowień i uchwał;

21)inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;

 

2. Zakres zadań nauczyciela związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole:

1) nauczyciel odpowiada za zdrowie i życie powierzonych jego opiece dzieci;

2) dzieci pozostają pod ciągłym nadzorem i opieką nauczyciela i pracowników niebędących nauczycielami;

3) nauczycielowi nie wolno podczas pracy z dziećmi pozostawić grupy samej; jeśli nauczyciel musi wyjść, np. do toalety, grupą zajmuje się osoba z personelu nie będąca nauczycielem;

4) dziecko przez cały czas pobytu w przedszkolu jest otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola, którzy mają obowiązek zwracać uwagę, aby dziecko:

a) nie wyszło samowolnie z sali,

b) nie wyszło samowolnie w z budynku przedszkola,

5) przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel sprawdza salę zajęć, sprzęt, pomoce i zabawki –niedopuszczalne jest prowadzenie zajęć z dziećmi w pomieszczeniu, jeśli pomieszczenie stwarza jakiekolwiek zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci;

6) nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabaw, kieruje zabawą lub ją inspirują, w czasie zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci;

7) nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, systematycznie wdraża dzieci do bezkonfliktowej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci;

8) nauczyciel opuszcza dzieci w oddziale z chwilą przyjścia drugiego nauczyciela, informując go                  o dotychczasowym przebiegu zajęć z dziećmi;

9) nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmieniającego nauczyciela;

10) nauczyciel jest zobowiązany natychmiast reagować na wszelkie zaobserwowane sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie dla ich bezpieczeństwa i dla innych dzieci;

11) nauczyciel jest zobowiązany zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola i zawiadomić o tym Dyrektora.

 

3. Zakres zadań nauczycieli związanych z planowaniem i prowadzeniem pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz odpowiedzialnością za jej jakość:

1) nauczyciel prowadzi zajęcia wychowania przedszkolnego zgodnie z programem wychowania przedszkolnego, który został dopuszczony do użytku w przedszkolu przez Dyrektora placówki po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną;

2) nauczyciel prowadzi zajęcia wychowania przedszkolnego stosując metody pracy, które

są dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci i grupy przedszkolnej;

3) nauczyciel planuje realizację treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego;

4) plan pracy nauczyciela obejmuje realizację treści na okres 1 miesiąca i zawiera:

a) zakres treści,

b) metody pracy,

c) tematy kompleksowe,

d) sposoby realizacji treści,

e) obszary podstawy programowej.

5) nauczyciel sporządza plan pracy do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy plan;

4. Dokumentację obserwacji pedagogicznych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola ustala dyrektor przedszkola wydając w tej sprawie odpowiednie zarządzenie.

5. Obserwacje i monitorowanie pracy wychowanków przedszkola w warunkach zdalnego nauczania. Obserwacje i monitorowanie pracy wychowanków przedszkola odbywa się przy czynnym i aktywnym współudziale rodziców, których zadaniem jest:

 -przekazywać nauczycielowi wnioski z własnych obserwacji dziecka,

-przesyłać w dowolnej formie skanu, zdjęcia widok karty pracy dziecka, ćwiczenia, pracy plastycznej lub innego wytworu, które dziecko wykonało zgodnie z procesem edukacyjnym zaplanowanym przez nauczyciela lub procesem terapeutycznym zaplanowanym przez specjalistę,

-wypełniać ankiety, wywiadu, karty obserwacji przesłane przez nauczyciela w terminach uzgodnionych  z rodzicami,

-przekazywać inne informacje istotne ze względu na sytuacje porażki, sukcesu, progresu lub regresu              w rozwoju i nabywaniu wiadomości oraz umiejętności.

Obowiązkiem nauczyciela jest codzienne publikowanie na stronie internetowej przedszkola propozycji zadań do pracy w domu, biorąc pod uwagę równomierne obciążenie dziecka zadaniami w danym dniu.

6. Zakres zadań nauczycieli związanych z współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną i inną:

1) nauczyciel korzysta z pomocy specjalistów zatrudnionych w przedszkolu celem podejmowania optymalnych działań przy:

a) doborze metod pracy, dostosowanych do potrzeb dzieci i potrzeb grupy,

b) rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych oraz sytuacji społecznej każdego dziecka,

c) rozpoznawaniu na podstawie obserwacji pedagogicznej dysharmonii rozwojowych i podjęcie sposobu wczesnej interwencji,

d) określaniu zakresu zintegrowanych działań dla dziecka, któremu w bieżącej pracy z tym dzieckiem jest udzielna pomoc psychologiczno –pedagogiczna,

e) zgłaszaniu Dyrektorowi dziecka do zaplanowania określonej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

7. Nauczyciele współpracują ze specjalistami zatrudnionymi w poradni psychologiczno-pedagogicznej,   a współpraca ta polega w szczególności na:

1) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;

2) organizowaniu i prowadzeniu w zależności od potrzeb porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

8. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności: 

1) prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli              w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;

2) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci

9. . Do zadań pedagoga i psychologa w Przedszkolu należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych wychowanków, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień wychowanków  oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu wychowanków, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w życiu Przedszkola;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo wychowanka         w życiu Przedszkola;

3) udzielanie wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i pozaszkolnym wychowanków;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień wychowanków;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu wychowanków, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w życiu Przedszkola,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 32

1. Zakres zadań nauczycieli związanych z prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji obejmuje:

1)     rozpoznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci;

2)     prowadzenie bieżącej diagnostyki;

3)     wspieranie rozwoju dziecka poprzez organizowanie pracy indywidualnej z dzieckiem potrzebującym pomocy, ustalenia kierunków pracy z dzieckiem;

4)     dokumentowanie prowadzonych czynności  zgodnie ze sposobem określonym przez Radę Pedagogiczną (arkusze obserwacji).

§ 33

1. Zakres zadań nauczycieli związanych ze współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc  psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną obejmuje w szczególności:

1)     organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami  (psycholog, pedagog);

2)     udział w omówieniu pracy z logopedą, psychologiem , pedagogiem

 

§ 34

1.      Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora Przedszkola, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.

2.      Nauczyciel zobowiązany jest wykonywać inne czynności zlecone przez Dyrektora Przedszkola wynikające z działalności Przedszkola, w tym brać udział i pracować w zespołach nauczycieli.

3.      Nauczyciel prowadzi zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, jeżeli zachodzi ich konieczność, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4.      Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień znajduje się w aktach osobowych każdego pracownika .

§ 35

1.      Każdy pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową
o pracę.

2.      Pracownik jest obowiązany w szczególności:

1)     przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy;

2)     przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,

3)     przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;

4)     dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie;

5)     przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;

6)     przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

3.      Pracownicy niebędący nauczycielami mają również obowiązek dbania o bezpieczeństwo dzieci na terenie Przedszkola.

4.      Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niebędących nauczycielami ustala Dyrektor Przedszkola i zamieszcza się w aktach osobowych pracownika .

 

 

Rozdział 9

Prawa i obowiązki dzieci

§ 36

1.      Przedszkole stwarza warunki w zakresie realizacji praw dziecka, w szczególności do:

1)     życzliwego i podmiotowego traktowania;

2)     zabawy i działania w bezpiecznych warunkach;

3)     przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu;

4)     spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;

5)     wypoczynku, jeśli jest zmęczone;

6)     zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;

7)     badania i eksperymentowania;

8)     doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa);

9)     rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb;

10)  aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi;

11)  wyboru zadań i sposobu ich rozwiązania;

12)  nagradzania wysiłku;

13)  formułowania własnych ocen, zadawania trudnych pytań, (na które powinno uzyskać rzeczową zgodną z prawdą odpowiedź);

14)  ciągłej opieki ze strony nauczyciela;

15)  współpracy nauczyciel – dziecko opartej się na poszanowaniu godności osobistej dziecka;

16)  ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

17)  nauki regulowania własnych potrzeb;

18)  spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;

19)  możliwości  spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, tzw. edukacji domowej, zgodnie z przepisami ustawy.

2.      Do obowiązków dziecka należy:

1)     przestrzeganie ustalonych reguł współżycia w grupie;

2)     przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zdrowia;

3)     przestrzegania higieny osobistej;

4)     poszanowanie godności  rówieśników i dorosłych;

5)     pełnienie dyżurów;

6)     wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych w miarę swoich możliwości.

§ 37

1. W przypadku naruszenia praw dziecka przez Przedszkole rodzic ma prawo wniesienia skargi do wychowawcy oddziału lub Dyrektora Przedszkola według określonej procedury:

1) skargi przyjmuje i rozpatruje Dyrektor Przedszkola;

2) odpowiedź udzielana jest pisemnie do 7 dni w formie pisemnej, 14 gdy sprawa wymaga uzyskania dodatkowych informacji ;

3) w przypadku niezadowalającego rozpatrzenia skargi rodzic ma prawo ponownego jej skierowania do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

§ 38

1.      Dyrektor Przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:

1)     niedostosowania dziecka do grupy (np. silna agresja) zagrażającego  zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci i braku możliwości udzielania pomocy w ramach środków, jakimi dysponuje Przedszkole; przy czym decyzja ta podejmowana jest w porozumieniu z psychologiem sprawującym opiekę nad dzieckiem.

2)     uchylania się rodziców od współdziałania z nauczycielem oddziału w zakresie ustalenia zasad oddziaływania wychowawczego;

3)     braku możliwości określenia form pomocy i opieki dziecku wynikającego z odmowy  podjęcia współpracy ze specjalistami poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

2.      Skreśleniu  z listy wychowanków nie podlegają dzieci realizujące w Przedszkolu obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

3.      Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Przedszkola.

4.      Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Przedszkola przekazuje się rodzicom lub przesyła na adres podany przez rodziców.

§ 39

 

1.      W przypadku wykreślenia z rejestru dziecka odbywającego roczne przygotowanie przedszkolne
z powodów określonych w ust.1, dziecko to kierowane jest z urzędu do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole, w  obwodzie której dziecko zamieszkuje.

2.      Informację o wykreśleniu dziecka z rejestru dzieci Przedszkola i obowiązku realizacji przez nie rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
w formie pisemnej Dyrektor Przedszkola przekazuje rodzicom.

3.      Podstawę do wykreślenia dziecka z rejestru dzieci Przedszkola stanowi także:

1)     rezygnacja rodzica z usług Przedszkola;

2)     zakwalifikowanie dziecka do innej formy wychowania i opieki;

3)     umieszczenie dziecka w innym przedszkolu (np. w wyniku przeprowadzonej rekrutacji);

4)     niezgłoszenie się dziecka w okresie dwóch tygodni po rozpoczęciu roku szkolnego.

 

Rozdział 10

Prawa i obowiązki rodziców

§ 40

1. Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola mają prawo do:

1)     zapoznawania się z zadaniami wynikającymi z planu pracy Przedszkola oraz programu wychowania przedszkolnego w danym oddziale;

2)     uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat swojego dziecka;

3)     uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, doborze metod udzielania pomocy;

4)     przekazywanie Dyrektorowi Przedszkola wniosków dotyczących pracy Przedszkola;

5)     przekazywanie opinii na temat pracy Przedszkola organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny poprzez swoje przedstawicielstwo (Radę Rodziców)

6)     prowadzenia tzw. edukacji domowej, rozumianej jako zezwolenie na spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza Przedszkolem w trybie odrębnych przepisów;

7)     realizacji indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego ich dziecka
w trybie odrębnych przepisów.

§ 41

 1. Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

1)     przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu;

2)     przyprowadzanie do Przedszkola dziecka bez objawów chorobowych;

3)     przyprowadzanie i odbieranie dzieci z Przedszkola w godzinach ustalonych przez Przedszkole;

4)     terminowe uiszczanie odpłatności za korzystanie z usług Przedszkola.

 

Rozdział 11

Postanowienia końcowe

§ 42

 

1.      Projektowanie nowego statutu odbywa się w przypadku:

1)     licznych zmian lub zmian, które naruszyłyby spójność statutu;

2)     gdy statut był wielokrotnie nowelizowany.

2.      Projektowanie zmiany statutu dokonuje się w przypadku:

1)     zmian zachodzących w przepisach prawa powszechnego lub lokalnego;

2)     potrzeby nowych rozwiązań organizacyjnych lub usprawnienia funkcjonowania społeczności przedszkolnej;

3)     ograniczenia lub utrudnienia w podejmowaniu działań przez określony organ Przedszkola;

4)     zalecenia organów kontrolnych;

5)     innych potrzeb (zmiana nazwy, nadanie imienia).

3.      Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania.

4.      Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

5.      Przedszkole jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

 

 

 

Aktualizacja 31.08.2022r.