O Naszym Przedszkolu

dzieci

Przedszkole Miejskie nr 46 w Sosnowcu to miejsce przyjazne dziecku pod każdym względem. Duże, odpowiednio wyposażone sale, ogrodzony plac zabaw, ale przede wszystkim wykształcona i oddana dzieciom kadra nauczycielska oraz cały personel przedszkola dają gwarancję właściwej opieki oraz nauki i zabawy dla wszystkich naszych podopiecznych.

Organem prowadzącym placówkę jest Urząd Miasta w Sosnowcu. Funkcję Dyrektora przedszkola sprawuje

pani mgr Katarzyna Sonik. 

Nasze przedszkole liczy obecnie cztery oddziały:

 • MISIE  (dzieci 3 i 4-letnie)
 • SÓWKI(dzieci 4-5-letnie)
 • ŻYRAFKI  (dzieci 4 i 5-letnie)
 • MOTYLKI  (dzieci  5-6-letnie)

 

W każdej grupie opiekę nad dziećmi sprawują odpowiednio przygotowane i oddane pracy z dziećmi nauczycielki. W grupie najmłodszej dodatkowo wspomaga pracę nauczyciela pani pełniąca funkcję pomocy nauczyciela, a w każdej grupie wiekowej opiekę nad dziećmi oraz salą wspiera również woźna oddziałowa. 

Dzieci mają możliwość przebywania w przedszkolu w godzinach od 6.00 do 17.00.  Nasze przedszkolaki uczestniczą również w zajęciach dodatkowych takich jak: język hiszpański, kółko plastyczne, muzyczne, logopedyczne, sportowe.

 Dzieci mają zagwarantowane możliwości rozwoju na wielu obszarach. Aktywność ruchowa, artystyczna, umysłowa – wszelka działalność przedszkola zorganizowana jest tak, aby dziecko mogło już od najmłodszych lat rozwijać swoje zainteresowania i pasje, i przede wszystkim, by czuło się w nim dobrze i bezpiecznie.

W naszym przedszkolu przez cały rok przygotowywane są różnorodne uroczystości wewnątrzprzedszkolne oraz imprezy i spotkania z udziałem rodziców. Dzieci bardzo chętnie w nich uczestniczą i chętnie je współorganizują. Poza zajęciami otwartymi, które regularnie odbywają się w każdej grupie wiekowej, organizujemy również między innymi: spotkania andrzejkowe, Jasełka, spotkania świąteczne, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Ojca, Festyn Rodzinny, które pozwalają bliskim dziecka aktywnie uczestniczyć w życiu przedszkola i cieszyć się  z jego osiągnięć. Przedszkolaki biorą także udział w wielu uroczystościach wewnątrzprzedszkolnych, a także w przedstawieniach teatralnych, koncertach, atrakcyjnych wycieczkach poza teren przedszkola. 

            Naszym głównym celem jest wszechstronny rozwój dziecka. Jest on realizowany poprzez: 

 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe 
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach  z dziećmi i dorosłymi
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci  o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach  i grach sportowych
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym  oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej   i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej .