Misie- zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na wrzesień

BLOKI TEMATYCZNE:
– TO JESTEM JA – OD 02.09 – 06.09.2019 R.
– MOJA GRUPA OD 9.09 DO – 13.09.2019 R.
– MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA -OD 16.09 – 20.09. 2019 R.
– IDZIE JESIEŃ PRZEZ LAS, PARK –OD 23.DO .27.09.2019 R.
CELE OGÓLNE:
Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
• Poznanie topografii przedszkola.
• Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
• Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
• Wdrażanie do zgodnej zabawy w małych grupach, dzielenie się zabawkami, przestrzenią do zabawy; równe traktowanie wszystkich kolegów.
• Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunki zdrowia i odporności.
• Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
• Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach.

• PRAWO DO SPONTANICZNEJ ZABAWY, PRAWO DO ODPOCZYNKU