Kangurki- zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na czerwiec

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc czerwiec

próby nazywania swoich emocji.
•stosowanie form grzecznościowych względem dzieci i dorosłych (w domu, w  
przedszkolu, na ulicy).
•dzielenie się swoimi przeżyciami.
•przekształcanie figur w rysunki, np. koła – w słońce, linii ukośnej – w górę itp.
•skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
•uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego
kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.
•odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
•rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.
•liczenie wyodrębnionych przedmiotów, z wymienianiem liczebników
głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
•wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach.
•rozróżnianie i nazywanie barw – podstawowych i pochodnych.
•rysowanie kredkami
•malowanie: palcami, dłonią, pędzlem.
•śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.
•uczestniczenie w zabawach muzyczno- ruchowych:
•uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
•uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.