DYŻUR WAKACYJNY

 

 Organizacja pracy Przedszkoli Miejskich w Sosnowcu w okresie lipiec – sierpień 2022 roku

 

Przyjmowanie zgłoszeń na dyżur wakacyjny będzie przebiegać wg następującego harmonogramu:

 1.  
  • Dyrektorzy Przedszkoli Miejskich będą wydawać rodzicom deklaracje udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym w terminie 16 – 20.05.2022 r. ZAŁĄCZNIKNR 1.

   

  • Przedszkola dyżurujące będą przyjmowały w/w deklaracje od dnia 23.05.2022 r. do dnia 30.05.2022 r. Wraz z deklaracją rodzice składają „oświadczenie dot. korzystania z wyżywienia i liczby godzin wychowania przedszkolnego” ZAŁĄCZNIK NR 3.

   

  • 3 czerwca b.r. o godz. 15.30 w dyżurujących placówkach zostaną wywieszone listy dzieci ostatecznie przyjętych na dyżur wakacyjny.

   

   

  1. Przedszkole, jako placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców. Terminy przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sosnowiec  określa ZAŁĄCZNIK NR 2
  2. Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające do przedszkoli w bieżącym roku szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sosnowiec.
  3. Przedszkola dyżurujące organizują opiekę również dla tych dzieci, które w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczają do Przedszkoli objętych przerwą wakacyjną.
  4. Rodzic sam decyduje o tym, do którego z dyżurujących przedszkoli oraz na jaki okres zapisze swoje dziecko.
  5. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w nowym roku szkolnym.
  6. We wszystkich dyżurujących przedszkolach obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów.
  7. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające w bieżącym roku szkolnym do dyżurującego przedszkola, a następnie dzieci z innych przedszkoli. W przypadku większej ilości chętnych dzieci, niż liczba miejsc w placówce przedszkolnej, pod uwagę przy zapisie będą brane następujące preferencje:

   

  – rodzina objęta nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny;

  – rodzice z orzeczeniem o niepełnosprawności;

  – wielodzietność w rodzinie (od trojga dzieci);

  – orzeczenie o niepełnosprawności kandydata;

  – samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

  – objęcie kandydata pieczą zastępczą;

  – pobyt dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin.

   

  1. Podstawą zgłoszenia dziecka do wybranego przedszkola na dyżur wakacyjny jest prawidłowo wypełniona i złożona „Deklaracja udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym”.
  2. Deklarację udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym wydaje placówka macierzysta, wraz z potwierdzeniem -pieczątką przedszkola na deklaracji – faktu uczęszczania dziecka do placówki w bieżącym roku szkolnym.
  3. Rodzic/opiekun prawny pobiera maksymalnie 2 sztuki deklaracji, po jednej na każdy miesiąc wakacyjny.
  4. Przyjmowanie zgłoszeń na dyżur wakacyjny będzie przebiegać wg ustalonego na wstępie harmonogramu.
  5. O liczbie wolnych miejsc w czasie trwania dyżuru wakacyjnego decyduje Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym, z uwzględnieniem możliwości kadrowych placówki                    i potrzeb Rodziców.
  6. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc w przedszkolu, Dyrektor przedszkola dyżurującego informuje Rodziców/opiekunów prawnych dzieci nieprzyjętych na dyżur z powodu braku miejsca o innych placówkach realizujących dyżur w tym samym terminie, Równocześnie Dyrektor zwróci rodzicowi złożoną deklarację udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym wraz z adnotacją „brak miejsc”. Rodzic ma możliwość zapisania dziecka do innej placówki przedszkolnej, dysponującej wolnymi miejscami.
  7. Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny będzie przedstawienie w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu dowodu wpłaty naliczonej za czas korzystania z dyżuru.

   


  Załącznik nr 2 

  Terminy przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sosnowiec na rok szkolny 2021/2022

   

  l.p. Nazwa placówki Przerwa w pracy przedszkola
  od do
  1. Przedszkole Miejskie nr 12 w Sosnowcu 01.07.2022 r. 31.08.2022 r.
  2. Przedszkole Miejskie nr 29 w Sosnowcu 01.07.2022 r. 31.08.2022 r.
  3. Przedszkole Miejskie nr 40 w Sosnowcu 01.07.2022 r. 31.08.2022 r.
  4. Przedszkole Miejskie nr 47 w Sosnowcu 01.08.2022 r. 31.08.2022 r.
  5. Przedszkole Miejskie nr 51 w Zespole Szkół nr 2               w Sosnowcu 01.07.2022 r. 31.08.2022 r.
  6. Przedszkole Miejskie nr 59 w Sosnowcu 01.07.2022 r. 31.08.2022 r.