DYŻUR WAKACYJNY

UWAGA – NAJNOWSZE INFORMACJE W SPRAWIE DYŻURU WAKACYJNEGO 2020 (STAN NA DZIEŃ 28.05.2020r.)

Dyżur wakacyjny

 


DYŻUR WAKACYJNY – WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PM 46!

Zgodnie z najnowszymi informacjami, które otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym

tj. 21.04.2020r. zawiadamiamy, że rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 46 w Sosnowcu PRZYSTĘPUJĄ DO REKRUTACJI NA DYŻUR WAKACYJNY, która rozpocznie się 8 czerwca br.

Od 8 czerwca przedszkola będą przyjmować od rodziców „Deklarację udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym”, która stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1. Każda placówka wydaje Rodzicom „swoich” dzieci maksymalnie 2 sztuki deklaracji dla jednego dziecka

wraz z pieczątką placówki macierzystej (jedną na lipiec, drugą na sierpień).

Po otrzymaniu deklaracji rodzic sam zdecyduje, do którego przedszkola ją złoży.

Termin wydawania rodzicom deklaracji przypadnie w okresie od 1 do 5 czerwca,

aby od 8 czerwca mogli ją Państwo zawieźć do wybranej placówki. Wydawanie deklaracji będzie zorganizowane w taki sposób, aby uniknąć skupisk ludzi w jednym czasie.

O szczegółach wydawania tego dokumentu będą Państwo poinformowani.

Pierwszeństwo w zapewnieniu miejsca mają dzieci uczęszczające w tym roku szkolnym do Przedszkola Miejskiego nr 46 w Sosnowcu. 17 czerwca do Wydziału Edukacji zostanie przekazana informacja, w których placówkach są jeszcze wolne miejsca. Dzięki temu będzie można poinformować rodziców dzieci, które nie dostały się do wybranego przedszkola, gdzie ewentualnie mogą zapisać dziecko.

18 czerwca o godz. 15.00 zostanie wywieszona lista przyjętych. Po jej wywieszeniu placówka będzie mogła zwrócić rodzicom karty dzieci nieprzyjętych.

W terminie od 18 czerwca do dnia 25 czerwca do godz. 17.00 rodzice dzieci nieprzyjętych na dyżur, będą mogli złożyć karty do innych placówek, posiadających wolne miejsca. W tym przypadku Dyrektor bezpośrednio poinformuje rodzica

o możliwości przyjęcia dziecka na dyżur, bez przeprowadzania dodatkowej rekrutacji.

W zależności od rozwoju sytuacji związanej z zagrożeniem epidemicznym, powyższe zasady i terminy mogą ulec zmianie, o czym będą Państwo niezwłocznie informowani.

 


ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W PONIŻSZYM LINKU:

http://przedszkolemiejskie46sosnowiec.pl/dyzur-wakacyjny-3/

 W POWYŻSZYM LINKU ZNAJDĄ PAŃSTWO RÓWNIEŻ WSZYSTKIE ZAŁĄCZNIKI, NIEZBĘDNE DO ZGŁOSZENIA DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY!


 

Z uwagi na zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, zmianie ulegają terminy zapisów dzieci na dyżury wakacyjne.

Przyjmowanie zgłoszeń na dyżur wakacyjny będzie przebiegać wg następującego harmonogramu:

 

Przedszkola dyżurujące będą przyjmowały wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny od dnia 08.06.2020 r. do dnia 15.06.2020 r.

 

18 czerwca b.r. o godz. 15.00  w dyżurujących placówkach zostaną wywieszone listy dzieci ostatecznie przyjętych na dyżur wakacyjny.

 

Warunkiem przyjęcia dziecka będzie przedstawienie w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu dowodu wpłaty naliczonej za czas korzystania z dyżuru.

  

Zaktualizowana organizacja pracy Przedszkoli Miejskich w Sosnowcu w okresie lipiec – sierpień 2020 roku

 

 1. Przedszkole, jako placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców. Terminy przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sosnowiec zostały określone Zarządzeniem nr 16 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 14 stycznia 2020 r. ZAŁĄCZNIK NR 2.
 2. Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające do przedszkoli w bieżącym roku szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sosnowiec.
 3. Przedszkola dyżurujące organizują opiekę również dla tych dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczają do Przedszkoli objętych przerwą wakacyjną.
 4. Rodzic sam decyduje o tym, do którego z dyżurujących przedszkoli oraz na jaki okres zapisze swoje dziecko.
 5. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały  do przedszkola w nowym roku szkolnym.
 6. We wszystkich dyżurujących przedszkolach obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów.
 7. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające w bieżącym roku szkolnym do dyżurującego przedszkola, a następnie dzieci z innych przedszkoli. W przypadku większej ilości chętnych dzieci, niż liczna miejsc w placówce przedszkolnej, pod uwagę przy zapisie będą brane następujące preferencje:

 

– rodzina objęta nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny;

– rodzice z orzeczeniem o niepełnosprawności;

– wielodzietność w rodzinie (od trojga dzieci);

– orzeczenie o niepełnosprawności kandydata;

– samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

– objęcie kandydata pieczą zastępczą;

– pobyt dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin.

 

 1. Podstawą zgłoszenia dziecka do wybranego przedszkola na dyżur wakacyjny jest prawidłowo wypełniona i złożona „Deklaracja udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym”, która stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1.
 2. Deklarację udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym wydaje placówka macierzysta, wraz z potwierdzeniem – pieczątką przedszkola na deklaracji – faktu uczęszczania dziecka do placówki w bieżącym roku szkolnym.
 3. Rodzic/opiekun prawny pobiera maksymalnie 2 sztuki deklaracji, po jednej na każdy miesiąc wakacyjny.
 4. Przyjmowanie zgłoszeń na dyżur wakacyjny będzie przebiegać wg następującego harmonogramu:

 

Przedszkola dyżurujące będą przyjmowały wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny od dnia 08.06.2020 r. do  dnia 15.06.2020 r. Wraz z wnioskiem rodzice składają „oświadczenie dot. korzystania z wyżywienia i liczby godzin wychowania przedszkolnego” ZAŁĄCZNIK NR 3.

 

18 czerwca b.r. o godz. 15.00 w dyżurujących placówkach zostaną wywieszone listy dzieci ostatecznie przyjętych na dyżur wakacyjny.

 

 1. O liczbie wolnych miejsc w czasie trwania dyżuru wakacyjnego decyduje Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym, z uwzględnieniem możliwości kadrowych placówki i potrzeb Rodziców.
 2. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc w przedszkolu, Dyrektor przedszkola dyżurującego informuje Rodziców/opiekunów prawnych dzieci nieprzyjętych na dyżur z powodu braku miejsca o innych placówkach realizujących dyżur w tym samym terminie, które posiadają wolne miejsca. Równocześnie Dyrektor zwróci rodzicowi złożoną deklarację udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym wraz z adnotacją „brak miejsc”. Rodzic ma możliwość zapisania dziecka  do innej placówki przedszkolnej, dysponującej wolnymi miejscami.
 3. Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny będzie przedstawienie w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu dowodu wpłaty naliczonej za czas korzystanie z dyżuru.