DYŻUR WAKACYJNY – AKTUALIZACJA ZASAD Z DN. 28.05.2020r.

Z uwagi na zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, zmianie ulegają zasady zapisów dzieci na dyżury wakacyjne.

Przyjmowanie zgłoszeń na dyżur wakacyjny będzie przebiegać wg następującego harmonogramu:

 

 • Przedszkola macierzyste będą wydawały deklaracje udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym
 • od dnia 01.06.2020 r. do dnia 05.06.2020 r. do godz. 15.00.

 

 • Przedszkola macierzyste będą przyjmowały wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny
 • od dnia 08.06.2020 r. do dnia 15.06.2020 r. do godz. 16.00.

 

 • 18 czerwca b.r. o godz. 15.00 w dyżurujących placówkach zostaną wywieszone listy dzieci ostatecznie przyjętych na dyżur wakacyjny oraz lista przedszkoli, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami.

 

Warunkiem przyjęcia dziecka będzie przedstawienie

w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu dowodu wpłaty naliczonej za czas korzystania z dyżuru.

 

Zaktualizowana organizacja pracy Przedszkoli Miejskich w Sosnowcu w okresie lipiec – sierpień 2020 roku

 

 1. Przedszkole, jako placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców. Terminy przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sosnowiec zostały określone Zarządzeniem nr 16 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 14 stycznia 2020 r. ZAŁĄCZNIK NR 2.
 2. Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające do przedszkoli w bieżącym roku szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sosnowiec.
 3. Przedszkola dyżurujące organizują opiekę również dla tych dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczają do Przedszkoli objętych przerwą wakacyjną.
 4. Rodzic sam decyduje o tym, do którego z dyżurujących przedszkoli oraz na jaki okres zapisze swoje dziecko.
 5. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały  do przedszkola w nowym roku szkolnym.
 6. We wszystkich dyżurujących przedszkolach obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów.
 7. W przypadku większej ilości chętnych dzieci, niż liczba miejsc w placówce przedszkolnej, pod uwagę przy zapisie będą brane następujące preferencje:

– oboje rodzice kandydata pracują zawodowo;

– rodzice są  pracownikami systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników  

 handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem,  

 przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

– rodzic lub oboje rodzice z orzeczeniem o niepełnosprawności;

– samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

– orzeczenie o niepełnosprawności kandydata;

– wielodzietność w rodzinie (od trojga dzieci);

– rodzina objęta nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny;

– objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

 1. Podstawą zgłoszenia dziecka do wybranego przedszkola na dyżur wakacyjny jest prawidłowo wypełniona i złożona „Deklaracja udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym„, która stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1. Deklarację rodzice składają w przedszkolu macierzystym, do którego dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym, bez względu na to, z usług której placówki rodzice chcieliby skorzystać w okresie wakacyjnym.
 2. Deklarację udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym wydaje placówka macierzysta, wraz z potwierdzeniem – pieczątką przedszkola na deklaracji – faktu uczęszczania dziecka do placówki w bieżącym roku szkolnym.
 3. Rodzic/opiekun prawny pobiera maksymalnie 2 sztuki deklaracji, po jednej na każdy miesiąc wakacyjny.
 4. Przyjmowanie zgłoszeń na dyżur wakacyjny będzie przebiegać wg następującego harmonogramu:

 

 • Przedszkola macierzyste będą wydawały deklaracje udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym  
 • od dnia 01.06.2020 r. do dnia 05.06.2020 r. do godz. 15.00.
 • Przedszkola macierzyste będą przyjmowały wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny
 • od dnia 08.06.2020 r. do  dnia 06.2020 r. do godz. 16.00. Wraz z wnioskiem rodzice składają „oświadczenie dot. korzystania z wyżywienia i liczby godzin wychowania przedszkolnego” ZAŁĄCZNIK NR 3.
 • 18 czerwca b.r. o godz. 15.00 w dyżurujących placówkach zostaną wywieszone listy dzieci ostatecznie przyjętych na dyżur wakacyjny oraz lista przedszkoli, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami.

 

 1. O liczbie wolnych miejsc w czasie trwania dyżuru wakacyjnego decyduje Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym, z uwzględnieniem możliwości kadrowych placówki i potrzeb Rodziców.
 2. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc w przedszkolu, Dyrektor przedszkola dyżurującego informuje (poprzez wywieszenie listy) Rodziców/opiekunów prawnych dzieci nieprzyjętych na dyżur z powodu braku miejsca o innych placówkach realizujących dyżur w tym samym terminie, które posiadają wolne miejsca. Równocześnie Dyrektor zwróci rodzicowi złożoną deklarację udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym wraz z adnotacją „brak miejsc”. Rodzic ma możliwość zapisania dziecka  do innej placówki przedszkolnej, dysponującej wolnymi miejscami.
 3. Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny będzie przedstawienie w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu dowodu wpłaty naliczonej za czas korzystanie z dyżuru. Ponadto rodzice zobowiązują się do przestrzegania wszelkich procedur obowiązujących w placówce, do której będzie uczęszczało dziecko w okresie wakacyjnym.